Black-capped Swallow

Atticora pileata Order: Passeriformes Family: Hirundinidae (Swallows)
Atticora pileata Order: Passeriformes Family: Hirundinidae (Swallows)

More Photos