Blue-and-white Mockingbird

Melanotis hypoleucus Order: Passeriformes Family: Mimidae (Mockingbirds and Thrashers)
Melanotis hypoleucus Order: Passeriformes Family: Mimidae (Mockingbirds and Thrashers)

More Photos