Boat-billed Flycatcher

Megarynchus pitangua Order: Passeriformes Family: Tyrannidae (Tyrant Flycatchers)
Megarynchus pitangua Order: Passeriformes Family: Tyrannidae (Tyrant Flycatchers)

More Photos