Bran-colored Flycatcher

Myiophobus fasciatus Order: Passeriformes Family: Tyrannidae (Tyrant Flycatchers)
Myiophobus fasciatus Order: Passeriformes Family: Tyrannidae (Tyrant Flycatchers)

More Photos