Dwarf Tyrant-Manakin

Tyranneutes stolzmanni Order: Passeriformes Family: Pipridae (Manakins)
Tyranneutes stolzmanni Order: Passeriformes Family: Pipridae (Manakins)

More Photos