Giant Kingbird

Tyrannus cubensis Order: Passeriformes Family: Tyrannidae (Tyrant Flycatchers)
Tyrannus cubensis Order: Passeriformes Family: Tyrannidae (Tyrant Flycatchers)

More Photos