Gray-and-white Tyrannulet

Pseudelaenia leucospodia Order: Passeriformes Family: Tyrannidae (Tyrant Flycatchers)
Pseudelaenia leucospodia Order: Passeriformes Family: Tyrannidae (Tyrant Flycatchers)

More Photos