Masked Tityra

Tityra semifasciata Order: Passeriformes Family: Tityridae (Tityras and Allies)
Tityra semifasciata Order: Passeriformes Family: Tityridae (Tityras and Allies)

More Photos