Mountain Thrush

Turdus plebejus Order: Passeriformes Family: Turdidae (Thrushes and Allies)
Turdus plebejus Order: Passeriformes Family: Turdidae (Thrushes and Allies)

More Photos