Mountain Trogon

Trogon mexicanus Order: Trogoniformes Family: Trogonidae (Trogons)
Trogon mexicanus Order: Trogoniformes Family: Trogonidae (Trogons)

More Photos