Nava's Wren

Hylorchilus navai Order: Passeriformes Family: Troglodytidae (Wrens)
Hylorchilus navai Order: Passeriformes Family: Troglodytidae (Wrens)

More Photos