Piratic Flycatcher

Legatus leucophaius Order: Passeriformes Family: Tyrannidae (Tyrant Flycatchers)
Legatus leucophaius Order: Passeriformes Family: Tyrannidae (Tyrant Flycatchers)

More Photos