Red-billed Leiothrix

Leiothrix lutea Order: Passeriformes Family: Leiothrichidae (Laughingthrushes and Allies)
Leiothrix lutea Order: Passeriformes Family: Leiothrichidae (Laughingthrushes and Allies)

More Photos