Rufous Mourner

Rhytipterna holerythra Order: Passeriformes Family: Tyrannidae (Tyrant Flycatchers)
Rhytipterna holerythra Order: Passeriformes Family: Tyrannidae (Tyrant Flycatchers)

More Photos