Rufous-tailed Antwren

Epinecrophylla erythrura Order: Passeriformes Family: Thamnophilidae (Typical Antbirds)
Epinecrophylla erythrura Order: Passeriformes Family: Thamnophilidae (Typical Antbirds)

More Photos