Sage Thrasher

Oreoscoptes montanus Order: Passeriformes Family: Mimidae (Mockingbirds and Thrashers)
Oreoscoptes montanus Order: Passeriformes Family: Mimidae (Mockingbirds and Thrashers)

More Photos