Streak-necked Flycatcher

Mionectes striaticollis Order: Passeriformes Family: Tyrannidae (Tyrant Flycatchers)
Mionectes striaticollis Order: Passeriformes Family: Tyrannidae (Tyrant Flycatchers)

More Photos