Tawny-crowned Pygmy-Tyrant

Euscarthmus meloryphus Order: Passeriformes Family: Tyrannidae (Tyrant Flycatchers)
Euscarthmus meloryphus Order: Passeriformes Family: Tyrannidae (Tyrant Flycatchers)

More Photos