Tawny-faced Gnatwren

Microbates cinereiventris Order: Passeriformes Family: Polioptilidae (Gnatcatchers)
Microbates cinereiventris Order: Passeriformes Family: Polioptilidae (Gnatcatchers)

More Photos