Tumbes Swallow

Tachycineta stolzmanni Order: Passeriformes Family: Hirundinidae (Swallows)
Tachycineta stolzmanni Order: Passeriformes Family: Hirundinidae (Swallows)

More Photos