White-banded Swallow

Atticora fasciata Order: Passeriformes Family: Hirundinidae (Swallows)
Atticora fasciata Order: Passeriformes Family: Hirundinidae (Swallows)

More Photos