White-necked Thrush

Turdus albicollis Order: Passeriformes Family: Turdidae (Thrushes and Allies)
Turdus albicollis Order: Passeriformes Family: Turdidae (Thrushes and Allies)

More Photos