Yellow-bellied Elaenia

Elaenia flavogaster Order: Passeriformes Family: Tyrannidae (Tyrant Flycatchers)
Elaenia flavogaster Order: Passeriformes Family: Tyrannidae (Tyrant Flycatchers)

More Photos