Yellow-breasted Flycatcher

Tolmomyias flaviventris Order: Passeriformes Family: Tyrannidae (Tyrant Flycatchers)
Tolmomyias flaviventris Order: Passeriformes Family: Tyrannidae (Tyrant Flycatchers)

More Photos