Yellow-margined Flycatcher

Tolmomyias assimilis Order: Passeriformes Family: Tyrannidae (Tyrant Flycatchers)
Tolmomyias assimilis Order: Passeriformes Family: Tyrannidae (Tyrant Flycatchers)

More Photos