Yellow-olive Flycatcher

Tolmomyias sulphurescens Order: Passeriformes Family: Tyrannidae (Tyrant Flycatchers)
Tolmomyias sulphurescens Order: Passeriformes Family: Tyrannidae (Tyrant Flycatchers)

More Photos