Yellow Tyrannulet

Capsiempis flaveola Order: Passeriformes Family: Tyrannidae (Tyrant Flycatchers)
Capsiempis flaveola Order: Passeriformes Family: Tyrannidae (Tyrant Flycatchers)

More Photos